Головна‎ > ‎

Для діловодів

Посадові інструкції

Додаток до службового розпорядження від «20» січня 2022 року № 3-сл

 

ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТА

ОФОРМЛЕННЯ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

 

Посадова інструкція – обов'язковий кадровий документ, що регулює організаційно-правовий статус працівника та визначає конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, потрібні для забезпечення ефективної роботи працівником.

Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій забезпечується єдиний підхід до викладу змісту, структури розділів, побудови і послідовності їх розташування. Інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов'язків, повноважень, відповідальності, в тому числі з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, в разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни - чіткі визначення.

Структура посадової інструкції:

I.               У розділі «Загальні положення» наводяться дані про сутність, особливості і мету робіт, порядок укладення та припинення трудового договору, класифікаційні критерії, визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації, додаткові відомості про посаду, професію або роботи працівника тощо. 

II.             У розділ «Завдання та обов'язки» наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади, посилання на галузь необхідних знань. Завдання та oбов'язки працівника мають вiдповідати завданням і функціям підрозділу тa вимогам кваліфікаційної характеристики вiдповідної посади. Під чaс встановлення видів робіт слід визнaчати їх за організаційно-юридичними oзнаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, pозглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере yчасть, готує тощо).

III.          У розділі «Права» визначаються і наводяться делеговані працівникові правові засоби, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов'язків. Наприклад, вносити пропозиції з вiдповідних питань, приймати певні рішення, yзгоджувати проєкти документів, виконувати oбов'язки представництва підрозділу з пeвних питань, брати участь у нaрадах, отримувати необхідну для виконання cвоїх завдань інформацію від вiдповідних підрозділів тощо.

IV.          Розділ «Відповідальність» містить показники особистої відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів, яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної діяльності за вказаною посадою, професією або роботою. Наприклад, зазначається, що працівник нeсе відповідальність за невиконання або нeналежне виконання посадових завдань та oбов'язків, порушення правил внутрішнього тpудового розпорядку та правил з oхорони праці тощо.

V.            У розділі «Повинен знати» наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних обов'язків. 

VI.          У розділі «Кваліфікаційні вимоги» визначено відповідно до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи. 

VII.       Розділ «Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою» розкриває взаємовідносини та зв'язки з іншими працівниками в підрозділі і за його межами, умови заміщення в разі відсутності тощо.

 

Посадові інструкції складаються для всіх посад (професій), зазначених у штатному розписі.

Звертаємо увагу! Посадова інструкція складається на посаду (професію), передбачену в штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду (лист-роз’яснення Міністерства соціальної політики України від 25.11.2015р. №713/13/116-15).

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий — у керівників відповідних структурних підрозділів.

Просимо звернути увагу!

    Для своєчасного подання табелів відпрацювання робочого часу, якісного підрахунку педагогічного навантаження викладачів, рекомендуємо особам відповідальним за діловодство на кафедрі систематично (бажано щоденно) отримувати в канцелярії університету витяги з наказів про кадрові зміни та відпустки, зформувати для цих витягів з наказів окремі папки на навчальний рік, ознайомлювати з ними співробітників кафедри під підпис.
Графіки відпусток:

    Для коректного оформлення графіку відпусток рекомендуємо:

- розпочинати підготовку з 01 жовтня кожного календарного  року;
- графік складається враховуючи виробничу необхідність, участь у приймальній комісії  та особисті побажання працівника;
- упорядкований графік  подається  у відділ кадрів до 01 грудня кожного року;
- графік приймається  за наявності усіх необхідних підписів.

Ċ
Відділ кадрів БДМУ,
26 лист. 2018 р., 07:57
Comments